Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Villkor Post Doc-2024

Denna sida avser endast information som rör POST DOC-STIPENDIER

Gällande andra stipendieformer, finns olika villkor beroende på stipendie-typ – välj i meny till vänster för ytterligare information.

Notera att det år 2024 går att ansöka om helårs-stipendium, halvårs-stipendium men också korttids-stipendium om 1-4 månader

För mer information kontakta:
Prof.          Lars Edvinsson
Prof.          Elisabet Englund
Via epost:     info@teggerstiftelsen.se

Villkor nedan gäller för ansökan av årliga Post Doc-stipendier:
Du måste uppfylla samtliga villkor för att kunna ansöka om PostDoc Stipendier!

 • Samtliga stipendier skall falla inom ramen för området ”Folksjukdomar”
 • Stipendiaten skall vara verksam vid Universitetssjukhusen i Malmö eller Lund eller vid Malmös eller Lunds Universitet.
 • Stipendiaten skall ha disputerat.
 • Ansökan får lämnas in av ej disputerad sökande, dock skall bevis om planerad disputationsdatum bifogas ansökan och skall vara genomförd senast december månad det år som ansökan skickas in.
 • Stipendiaten skall vara svensk medborgare och/eller inneha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Postdoc skall kunna genomföras antingen utomlands eller i undantagsfall inom Sverige.
 • Inbjudan från utländskt eller svenskt forskningsinstitut att fullgöra postdoc skall finnas tillgänglig.
 • Intyg om fortsatt garanterad forskartjänst för forskning i Sverige efter post-doc skall finnas.
 • I ansökan skall anges om stipendiet avser halvårs eller helårs-stipendium.
 • Stipendiet ska användas för upp till ett års postdoc finansiering men får inte användas som kompletterande finansiering om ansenlig finansiering erhålls från annat håll.
  I ansökan skall det tydligt framgå tidsperiod och önskat belopp för ändamålet.
 • Helårs-stipendiet kan användas för finansiera ett andra postdoc-år efter särskild ansökan. (gäller endast helårsstipendierna)
 • Endast en ansökan kan lämnas in per ansökningstillfälle.
 • Stiftelsen lämnar inte ut granskningsutlåtande i samband med beviljandebeslut.

Särskilda Villkor för utsedd stipendiat:

 • Postdoc-arbetet som stipendiet avser skall påbörjas under året efter tilldelningen, dock senast 1 oktober.
  (Alltså erhåller man stipendiet 2024 skall postdoc påbörjas senast 1 oktober 2025.)
 • Stipendiet kan eventuellt användas för finansiera ett andra postdoc-år, efter särskild ansökan och enligt särskilda regler. (Detta gäller dock endast helårsstipendierna)
 • I det fall en stipendiat erhållit finansiering från annat håll för två postdoc-år skall stipendiet återkallas.
 • I det fall en befintlig av oss finansierad postdoc-stipendiat i övrigt uppfyller kraven enligt ovan kan denne bli föremål för ett andra postdoc-stipendie, dock i full konkurrens med övriga sökande.
 • I det fall att stipendiat erhåller stipendium/annan ersättning från annat håll, oavsett storlek eller omfattning, skall Teggerstiftelsen omedelbart informeras för prövning.
 • I det fall en stipendiat erhåller annan ersättning, t.ex. lön eller annan jämförbar ersättning kan stipendiet återkallas och återbetalningsskyldighet föreligga.
 • I det fall stipendiat ej informerar Teggerstiftelsen om andra erhållna stipendium/annan ersättning, kan Teggerstiftelsen, oavsett beloppets storlek, begära återbetalning av hela stipendiet.
 • Stipendiat skall efter slutförd postdoc som finansierats av Tegger Stiftelsen, lämna en skriftlig projektrapport innehållandes vetenskaplig beskrivning (minst 1 A4) samt ekonomisk redovisning. Redovisning skall skickas in via mail senast tre månader efter det att postdoc avslutats enligt beviljad tidsperiod.

Särskilda villkor i den händelse av Corona/Covid 19 eller annan världshändelse.

 • Styrelsen kan, utan förvarning, besluta att ställa in årets utdelning och hänskjuta utdelningsbart kapital till nästa år. Sådant beslut publiceras i så fall på hemsidan omedelbart efter beslut. De som redan skickat in ansökan meddelas via mail om beslutet.
 • Om stipendiat beviljas medel och pandemi eller annan världshändelse medför svårigheter att genomföra projektet, kan stipendiat anmoda om att få senarelägga postdoc-projektet.
 • Tegger Stiftelsen kan ej på något sätt ställas till svars för de risker som stipendiat utsätter sig för om den genomför postdoc trots pandemi eller annan världshändelse.

Stipendiaten skall närvara vid prisutdelnings-ceremoni och middag på högtidsdagen i mitten/slutet av november som aviserats i annonsering.

Alla frågor rörande regler och villkor och/eller prövning av beslut skall sändas in skriftligen via mail och svar lämnas av styrelsen i helhet eller genom dess exekutiva kommitté.
Räkna med en handläggningstid om minst 2 veckor beroende på ärendets art.

Ovanstående är inte fullständiga villkor, utan endast ett utdrag ur de kriterier som skall uppfyllas.

Mer info lämnas via mail på begäran