Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Vardagar
09:00-12:00

Villkor Forskn-stipendium

Teggerstipendier för doktorander som befinner sig i början av sin forskargärning.

Sökanden skall vara verksam inom Skånes Universitetssjukhus i Lund eller Malmö.

År 2023 utlyser Tegger Stiftelsen ett flertal stipendier om 150.000 kronor.

Teggerstipendiet avser att stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning inom området folksjukdomar, med syfte att leda fram till disputation.

Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt. Klinisk behandlingsforskning är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Villkor för ansökan

 • Namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter anges, blankett.
 • Handledare skall anges med, namn, position och verksamhetsområde, blankett.
 • Arbetsplats och arbetsgivare anges, blankett.
 • Sökanden skall vara verksam inom Skånes Universitetssjukhus i Lund eller Malmö eller därtill knuten forskningsorganisation.
 • Sökanden skall vara registrerad och antagen som doktorand, för max 1 år sedan, vid ansökningstillfället.
 • Stipendiaten skall vara svensk medborgare och/eller inneha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Stipendiet gäller för forskning, minst 2 månader per kalenderår och skall avse lönemedel under forskningstiden. Klinisk tjänstgöring och forskningsperioder kan varvas.
 • I ansökan skall anges planerad tid för forskning. Ex. 2 månader per kalenderår.
 • Mål och tydlig/a klinisk/a frågeställning/ar som kan/skall besvaras av forskningen beskrivs i ansökan, max 2 A4-sidor.
 • Ansökan skall vara Teggerstiftelsen tillhanda senast 2023-10-02.
 • Forskningen skall påbörjas under året efter tilldelningen, dock senast 1 oktober 2024.

 

Särskilda villlkor för utsedd stipendiat.

 

 • I det fall att stipendiat erhåller stipendium/annan ersättning från annat håll, oavsett storlek eller omfattning, skall Teggerstiftelsen omedelbart informeras för prövning.
 • I det fall en stipendiat erhåller annan ersättning, t.ex. lön eller annan jämförbar ersättning under forskningsmånaderna kan stipendiet återkallas och återbetalningsskyldighet föreligga.
 • I det fall stipendiat ej informerar Teggerstiftelsen om andra erhållna stipendium/annan ersättning, kan Teggerstiftelsen, oavsett beloppets storlek, begära återbetalning av hela stipendiet.
 • Stipendiaten förbinder sig att lämna en skriftlig projektrapport innehållande vetenskaplig beskrivning (minst 1 A4) och ekonomisk redovisning till Teggerstiftelsen omedelbart efter avslutad forskningsperiod som stipendiet avser.
 • Stipendierna utbetalas till stipendiatens eget bankkonto. Stipendiet avropas genom särskild ansökan om utbetalning via web-tjänst. Avropet skall attesteras av handledaren.
 • I den händelse att stipendiet blir utbetalt till angivet konto, men ej påbörjat utnyttjande senast den 1/10 året efter tilldelning, skall detsamma omgående återbetalas till Tegger Stiftelsen.
 • Utvalda stipendiater förbinder sig att deltaga i utdelningsceremonin i november 2023.