Villkor för ansökan

Villkor för ansökan om stipendium
Gällande de årliga postdoc-stipendierna, se särskilda villkor nedan.
Gällande andra stipendium, finns olika villkor beroende på stipendie-typ.

För mer information kontakta:

Prof.          Lars Edvinsson
Prof.          Håkan Olsson
Via epost:     info@teggerstiftelsen.se

Villkor nedan gäller för ansökan av årliga Post Doc-stipendier:

 • Samtliga stipendier skall falla inom ramen för området ”Folksjukdomar”
 • Stipendiaten skall vara verksam vid Universitetssjukhusen i Malmö eller Lund eller vi Malmös eller Lunds Universitet.
 • Stipendiaten skall ha disputerat. Disputation bör ha skett under den senaste 5 års perioden.
 • Ansökan får lämnas in av ej disputerad sökande, dock skall bevis om planerad dispuationsdatum bifogas ansökan och skall vara genomförd senast december månad det år som ansökan skickas in.
 • Stipendiaten skall vara svensk medborgare och/eller inneha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Stipendiaten får ej påbörjat/slutfört annan postdoc-period inom annat ämnesområde tidigare.
 • Postdoc skall kunna genomföras antingen utomlands eller inom Sverige.
 • Inbjudan från utländskt eller svenskt forskningsinstitut att fullgöra postdoc skall finnas tillgänglig.
 • Intyg om fortsatt garanterad forskartjänst för forskning i Sverige efter post-doc skall finnas.
 • I ansökan skall anges om stipendiet avser halvårs eller helårs-stipendie.
 • Stipendiet ska användas för minst ett halvt år alternativt ett helt års postdoc finansiering och får inte användas som kompletterande finansiering. Oavsett vilken form och/eller annan typ av finansieringsform det rör sig om.
 • Stipendiet kan användas för finansiera ett andra postdoc-år efter särskild ansökan. (gäller endast helårsstipendierna)
 • Endast en ansökan kan lämnas in per ansökningstillfälle.
 • Stiftelsen lämnar inte ut granskningsutlåtande i samband med beviljandebeslut.

Särskilda Villkor för utsedd stipendiat:

 • Postdoc-arbetet som stipendiet avser skall påbörjas under året efter tilldelningen, dock senast 1 oktober. Alltså erhåller man stipendiet 2019 skall postdoc påbörjas senast 1 oktober 2020.
 • Stipendiet kan eventuellt användas för finansiera ett andra postdoc-år, efter särskild ansökan och enligt särskilda regler. (Detta gäller dock endast helårsstipendierna)
 • I det fall en stipendiat erhållit finansiering från annat håll för två postdoc-år skall stipendiet återkallas.
 • I det fall en befintlig av oss finansierad postdoc-stipendiat i övrigt uppfyller kraven enligt ovan kan denne bli föremål för ett andra postdoc-stipendie, dock i full konkurrens med övriga sökande.
 • I det fall att stipendiat erhåller stipendium/annan ersättning från annat håll, oavsett storlek eller omfattning, skall Teggerstiftelsen omedelbart informeras för prövning.
 • I det fall en stipendiat erhåller annan ersättning, t.ex. lön eller annan jämförbar ersättning kan stipendiet återkallas och återbetalningsskyldighet föreligga.
 • I det fall stipendiat ej informerar Teggerstiftelsen om andra erhållna stipendium/annan ersättning, kan Teggerstiftelsen, oavsett beloppets storlek, begära återbetalning av hela stipendiet.

Stipendiaten skall närvara vid prisutdelnings-ceremoni och middag på högtidsdagen i mitten/slutet av november som aviserats i annonsering.

Alla frågor rörande regler och villkor och/eller prövning av beslut skall sändas in skriftligen via mail och svar lämnas av styrelsen i helhet eller genom dess exekutiva kommitté.
Räkna med en handläggningstid om minst 2 veckor beroende på ärendets art.

Ovanstående är inte fullständiga villkor, utan endast ett utdrag ur de kriterier som skall uppfyllas.

Mer info lämnas via mail på begäran

 
 

 

 

Senast ändrad 3 maj, 2019