Villkor för ansökan

Villkor för ansökan om stipendium
Se annonser eller anslag. Gällande postdoc-stipendium, se särskilda villkor nedan.
Gällande andra stipendium, gäller olika villkor beroende på stipendie-typ.
För mer information kontakta:

Prof.          Lars Edvinsson
Prof.          Håkan Olsson
Via epost:     info@teggerstiftelsen.se

Grundregler gäller enkom för ansökan av Post Doc-stipendier.

 • Samtliga stipendier skall falla inom ramen för området ”Folksjukdommar”
 • Stipendiaten skall vara verksam vid Universitetssjukhusen i Malmö eller Lund.
 • Stipendiaten skall vara nyligen disputerade.
 • Disputation får ej vara äldre än 3 år.
 • Ansökan får lämnas in av ej disputerad sökande, dock skall bevis om planerad dispuationsdatum bifogas ansökan och skall vara genomförd senast december månad det år som ansökan skickas in.
 • Stipendiaten skall vara svensk medborgare och/eller inneha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Stipendiaten får ej påbörjat/slutfört annan postdoc-period inom annat ämnesområde tidigare.
 • Inbjudan från utländskt forskningsinstitut att fullgöra postdoc skall finnas tillgänglig.
 • Intyg om fortsatt garanterad plats för forskning i Sverige skall finnas.
 • I ansökan skall anges om stipendiet avser halvårs eller helårs-stipendie.
 • Stipendiet ska användas för minst ett halvt år alternativt ett helt års postdoc finansiering och får inte användas som kompletterande finansiering. Oavsett vilken form annan typ av finansieringsform det rör sig om.
 • Stipendiet kan användas för finansiera ett andra postdoc-år. (gäller helårsstipendierna)
 • Endast en ansökan kan lämnas in per ansökningstillfälle.
 • I ansökan skall anges om ansökan avser halvårs-stipendie eller helårsstipende

Särskilda Villkor:

 • I det fall en stipendiat erhållit finansiering för två postdoc-år skall stipendiet erbjudas reservstipendiat.
 • I det fall en befintlig av oss finansierad postdoc-stipendiat i övrigt uppfyller kraven enligt ovan kan denne bli föremål för ett andra postdoc-stipendie.
 • I det fall att stipendiat erhåller stipendium från annat håll, skall Teggerstiftelsen omedelbart informeras för prövning.
 • I det fall en stipendiat erhåller annan ersättning, t.ex. lön eller annan jämförbar ersättning kan stipendiet återkallas och återbetalningsskyldighet föreligga.

Stipendiaten skall närvara vid prisutdelnings-ceremoni och middag på högtidsdagen i mitten/slutet av november.

 

Ovanstående är inte fullständiga villkor, utan endast ett utdrag ur de kriterier som skall uppfyllas.

Mer info lämnas via mail på begäran

 
 

 

 

Senast ändrad 10 november, 2017